Bästa aktieägare,

Verksamhetsåret 2022 är nu avklarat och jag vill börja med att tacka alla våra aktieägare för ert fortsatta stöd och förtroende under denna tid. Det har varit ett händelserikt år med många utmaningar, men också med stora möjligheter som vi har tagit tillvara på. 

Under det fjärde kvartalet tillträdde vi förvärvet av W&IT Solutions AB. Genom detta förvärv har vi lyckats diversifiera vår bas, vilket kommer att gynna vår verksamhet på lång sikt. Vi har också fortsatt det kontinuerliga arbetet med att utveckla våra bolag och sätta en infrastruktur som möjliggör lönsam tillväxt. Jag är särskilt glad över att meddela att koncernen har levererat i linje med våra kommunicerade mål avseende omsättning och EBITDA för 2022. Detta är ett bevis på vårt engagemang för att leverera på våra löften och att fortsätta att utveckla våra bolag på bästa sätt.

Vårt EBITDA-resultat för fjärde kvartalet har förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år från -2.4 MSEK till -0.8 MSEK, en förbättring om 1.6 MSEK. Detta är ett kvitto på att vi är på rätt väg och att vårt arbete ger resultat. Samtidigt är vi medvetna om att det rådande marknadsläget presenterar både utmaningar och möjligheter. Vi fortsätter därför att kontinuerligt arbeta med den övergripande strategin samt koncernens kapitalstruktur för att säkerställa att vi är positionerade på bästa möjliga sätt för att möta framtiden.

Vår målsättning är att stärka vår position på marknaden och skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. Vi är fast beslutna att fortsätta arbetet med att exekvera på vår strategi genom att utveckla vår koncern och maximera vår potential för tillväxt och lönsamhet. Jag vill uttrycka min tacksamhet till våra anställda och övriga i ledningen för deras hårda arbete och dedikation under det gångna året. Vi är stolta över våra prestationer hittills och ser fram emot att fortsätta att utveckla våra bolag och koncernen i sin helhet.

Kommentarer till de ekonomiska underlagen
Koncernens omsättning för kvartalet uppgick till 7.5 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -11.0 MSEK och EBITDA resultatet uppgick till ca -0.8 MSEK. Eget kapital i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 6.4 MSEK.