Aktieägarna i Partytajm International AB (publ), org.nr. 559134-5813, kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2023 kl. 09:00 på Birger Jarlsgatan 20, 5tr 114 34 Stockholm

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 4 maj 2023, dels anmäla sig till bolaget senast den 8 maj 2023 skriftligen till BOX 5276 102 46 Stockholm eller via e-post till ir@partytajm.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i en banks eller annan förvaltares namn måste, förutom att anmäla sitt deltagande till Bolaget, registrera aktierna i sitt eget namn så att aktieägaren är registrerad i aktieboken per torsdagen den 4 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäran om sådan registrering ska göras till förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som verkställts senast måndagen den 8 maj 2023 kommer att beaktas av Euroclear Sweden AB vid upprättandet av aktieboken.

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande och godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2022.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om minskning av aktiekapital.
12. Beslut om ny bolagsordning
13. Beslut om bemyndigande.  
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med ett 45 000 SEK till styrelseordförande och med 30 000 SEK till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Förslag till styrelse kommer att presenteras senast i anslutning till årsstämman.

Som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår styrelsen omval av Parsells Revisionsbyrå AB, med Jan Hamberg som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor föreslås ske enligt godkänd räkning.

Beslut om minskning av aktiekapital (punkt 11)
Styrelsen föreslår minskning av bolagets aktiekapital till 500 484.555 kronor för täckning av förlust. Aktiekapitalet kommer att minskas med 1 723 891.25 kronor. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Bolagsordningsändring (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt nedan:

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 484.555 kronor och högst 2 001 938.22 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 11 121 879 aktier och högst 44 487 516 aktier.

Bemyndigande (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

Övrigt 
Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga och fullständiga förslag samt handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, www.ir.partytajm.se senast tre veckor innan stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de mindre justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutspunkterna hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt punkt 11 till 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
 
Stockholm i april 2023
Partytajm International AB
Styrelsen