Bolaget har från aktieägare mottagit förslag till beslutspunkt 11 (kvittningsemission) i kallelse som publicerades tisdagen den 17 maj 2022. Aktieägares förslag till beslutspunkt 11 enligt nedan:

Beslut om kvittningsemission (punkt 11)

Aktieägare föreslår att stämman beslutar om riktad kvittningsemission på nedan angivna villkor.

Rätt att teckna nya aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Robin Stenman, Robin Bäcklund, BGF Foundation AB, Christina Jansson, Anna Jansson, Gösta Jansson, Göran Wahlen MBD Trading AB och Aggregate Media Fund X KB. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är reglering av hela eller del av bolagets skuld till ovan nämnda parter som avser upptagna lån och krediter vars syfte är att accelerera bolagets tillväxt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnadseffektivt sätt minska bolagets skuldbörda och därigenom skapa förbättrade möjligheter för fortsatt tillväxt. Emissionen bedöms mot denna bakgrund vara till stor nytta för bolaget och till fördel för samtliga aktieägare. I beslutet har även beaktats de kostnads- och tidsfördelar som en kvittningsemission innebär.

Varje aktie emitteras till en teckningskurs satt till 5% rabatt av Bolagets akties volymviktade kurs under de 10 handelsdagarna (10 VWAP) till och med dagen innan Bolagets årsstämma (dvs. den 31 maj 2022 till den 14 juni 2022). Teckning av nyemitterade aktier ska ske på separat teckningslista senast den 17 juni 2022.

Betalning av aktier ska ske genom kvittning av ovan nämnda parters fordran på bolaget till ett totalt belopp om upp till 10,004,530.6 SEK och ska ske senast den 17 juni 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att den riktade kvittningsemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Aktieägare föreslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrigt 

Årsredovisning och revisionsberättelse, förslag samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, www.ir.partytajm.se senast tre veckor innan stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.