Stockholm 2022-06-15

Stämman i Partytajm International (“Partytajm”) har idag beslutat om en riktad kvittningsemission. Emissionslikviden uppgår till totalt 6 185 533.8 SEK och kvittas genom en riktad kvittningsemission av totalt 2 174 174 aktier i Partytajm till en teckningskurs om 2.845 SEK till långivare i bolaget. Betalning för de nyemitterade aktierna sker i samtliga fall i sin helhet genom kvittning av skuld. Tecknare i den riktade emissionen är Robin Stenman, Robin Bäcklund, BGF Foundation AB, Anna Jansson och Aggregate Media Fund X KB.

Robin Stenman - tecknar 262 967 antal aktier

Robin Bäcklund - tecknar 239 825 antal aktier

BGF Foundation AB - tecknar 1 061 290 antal aktier

Anna Jansson - tecknar 214 662 antal aktier

Aggregate Media Fund X KB - tecknar 395 430 antal aktier

Emissionen bedöms av styrelsen komma att möjliggöra en förstärkning av bolagets balansräkning genom att minska bolagets skuldsättning. Kostnaderna och tidsdräkten för en riktad emission jämfört med en företrädare är väsentligt lägre respektive kortare. Därtill skapar emissionen förbättrade finansiella förutsättningar för bolaget vilket därigenom ger ökade möjligheter för tillväxt. Givet ovan nämnda skäl bedöms emissionen vara till stor nytta för bolaget och till fördel för samtliga aktieägare vilket motiverar en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 10 000 kr. Emissionen medför att antalet aktier i Bolaget ökar från 4 350 369 aktier till totalt 6 524 543 aktier innebärande en aktieutspädning om cirka 33.3 procent i förhållande till det totala antalet aktier i bolaget efter emissionen. Aktiekapitalet uppgår till 870 073,80 kr före och 1 304 908.60 kr efter emissionen.