Stockholm 2023-03-10

Arbetet fortgår på Partytajm med vårt effektiviserings- samt utvecklingsarbete. I februari uppnådde koncernen en preliminär justerad omsättning om ca. 5.5 MSEK (0.9 MSEK februari 2022). Koncernens preliminära omsättning utan justering uppgick till ca. 8.5 MSEK under februari 2022. Justeringen utgör försäljning av varor av engångskaraktär. 

Utvecklingen av koncernens dotterbolag Partydax i Knivsta AB är fortfarande utmanande och går långsammare än vad koncernens ledning hade önskat. Vi arbetar kontinuerligt med att ge koncernen de bästa förutsättningarna att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. Operationellt arbetar vi mer effektivt för varje dag som går och implementerar dagligen initiativ för att stärka likviditeten i affärsmodellen så vi på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna skapa lönsam tillväxt. Jag vill även understryka att koncernens kommunicerade långsiktiga finansiella mål för 2023 och 2024 kvarstår avseende omsättning och EBITDA enl. nedan:

2023: Omsättning, 34 MSEK; EBITDA 0-3 MSEK
2024: Omsättning, 39 MSEK; EBITDA 3-5 MSEK 

Vi fortsätter arbetet med utvecklingen av koncernen i kombination med en kontinuerlig översyn av bolagets resursallokering samt kapitalstruktur. Bolaget för, precis som historiskt, en kontinuerlig god dialog med våra huvudägare och externa partners som stöttar bolaget långsiktigt finansiellt. Parallellt med detta pågår en sondering avseende potentiella förvärv, avveckling och/eller avyttring av delar av koncernens affärsområden för att uppnå våra mål.