Stockholm 2022-11-23

Partytajm har idag erhållit teckning för en emissionslikvid om 5 621 671,0 SEK fördelat på 4 597 336 aktier.

NanoCap Group AB tecknar i relation till kvittning av köpeskillingsskuld i samband med Partytajms förvärv av W&IT Solutions AB. Emissionslikviden uppgår till totalt 3 000 000 SEK. Teckning uppgår till 2 500 000 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie i Partytajm International AB. 

Partytajm har även erhållit teckning från långivare och fordringsägare. Emissionslikviden uppgår till totalt 2 621 671,0 SEK och kvittas genom en riktad kvittningsemission av totalt 2 097 336 aktier i Partytajm till en teckningskurs om 1,25 SEK per aktie. Betalning för de nyemitterade aktierna sker i samtliga fall i sin helhet genom kvittning av skuld. Tecknare i den riktade emissionen är Robin Stenman, BGF Foundation AB och Dalgruppen redovisning AB.

Robin Stenman - tecknar 180 428 antal aktier

BGF Foundation AB - tecknar 1 577 030 antal aktier

Dalgruppen redovisning AB - tecknar 339 878 antal aktier

Emissionen bedöms av styrelsen komma att möjliggöra en förstärkning av bolagets balansräkning genom att minska bolagets skuldsättning. Kostnaderna och tidsdräkten för en riktad emission jämfört med en företrädare är väsentligt lägre respektive kortare. Därtill skapar emissionen förbättrade finansiella förutsättningar för bolaget vilket därigenom ger ökade möjligheter för tillväxt. Givet ovan nämnda skäl bedöms emissionen vara till stor nytta för bolaget och till fördel för samtliga aktieägare vilket motiverar en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 10 000 kr. Ovan emissioner medför att antalet aktier i Bolaget ökar från 6 524 543 aktier till totalt 11 121 879 aktier innebärande en aktieutspädning om cirka 41.3 procent i förhållande till det totala antalet aktier i bolaget efter emissionerna. Aktiekapitalet uppgår till 1 304 908,60 kr före och 2 224 375,80 kr efter emissionen. Emissionerna är föremål för sedvanligt godkännande av bolagets revisor och registrering beräknas ske inom två veckor.