Stockholm 2022-06-15

Vid årsstämma den 15 juni 2022 i Partytajm International AB fattades följande beslut:

· Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen.
· Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.
· Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
· Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter.
· Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 45 000 kronor till styrelseordföranden och med 30 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte arbetar inom koncernen. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
· Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mathias Palmqvist och Marcus Petersson. Nyval av Alexander Winqvist och Christian Kronegård. Christian Kronegård valdes till styrelsens ordförande. Robin Stenman och Luca Di Stefano avböjde omval och entledigas.
· Till revisor valdes Parsells Revisionsbyrå AB. Parsells Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Jan Hamberg, auktoriserad revisor, kommer fortsätta verka som huvudansvarig revisor.
· Stämman beslutade om riktad kvittningsemission om ett belopp upp till 10,004,530.6 SEK till en aktiekurs om 2.845 SEK enligt styrelsens förslag
· Stämman beslutade om bemyndigande enligt styrelsens förslag.

Kort introduktion av nyvalda ledamöter

Alexander Winqvist - född 1989 och är idag VD för Partytajm International, utbildad civilekonom och har en bakgrund inom företagsutveckling samt M&A/Investmen Banking.

Christian Kronegård - född 1988, är verkställande direktör i NanoCap Group AB och har lång erfarenhet att sitta i såväl noterade- som onoterade styrelser. Christians kompetensområden innefattar M&A, kapitalmarknad och administration.