Aktieägarna i Partytajm International AB (publ), org.nr. 559134-5813, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 november 2022 kl. 11:00 på Birger Jarlsgatan 20, 5tr 114 34 Stockholm

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 14 november 2022, dels anmäla sig till bolaget senast den 18 november 2022 skriftligen till c/o B21 INVEST BOX 5276 102 46 Stockholm eller via e-post till ir@partytajm.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 14 november 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande 
2. Val av stämmans ordförande & sekreterare 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän 
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Beslut om förvärv av aktier av närstående
8. Beslut om kvittningsemission till närstående
9. Beslut om kvittningsemission
10. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om förvärv av W&IT Solutions AB (närståendetransaktion)
Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt 16 a kap. aktiebolagslagen underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna förvärv av samtliga aktier (90 000 st) i W & IT Solutions AB av Partytajm International AB och lämnar härmed förslag till beslut samt en redogörelse nedan enligt 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna förvärv av samtliga aktier (90 000 st) i W & IT Solutions AB av Partytajm International AB till ett pris om 3 000 000 kt (33.33 kr per aktie). Betalning sker i sin helhet genom kvittning av köpeskillingen mot 2 500 000 nyemitterade aktier i Partytajm International som värderats till 1.2 kr per aktie. 

Redogörelse för transaktionen
Partytajm International AB (“Köparen”) och bolaget har träffat ett aktieöverlåtelseavtal, villkorat av stämmans godkännande, om att bolaget ska förvärva samtliga aktier (90 000 st) i W & IT Solutions AB av NanoCap Group AB (“Säljaren”) till ett pris om 3 000 000 kr  (motsvarande 33,33 kr per aktie). Köpeskillingen kommer att erläggas i sin helhet i form av nyemitterade aktier i Köparen värderade till 1,20 kr per styck genom kvittning av reverser utfärdade av Köparen till Säljaren till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen. Totalt kommer därmed Säljaren erhålla 2 500 000 nyemitterade aktier i Köparen, vilket motsvarar 28% procent av totalt antal utestående aktier i Köparen. Köpeskillingen har fastställts genom en förhandlingar av oberoende styrelse- och ledningspersoner i respektive bolag och det är samtliga inblandades bedömning att affären genomförs på marknadsmässiga villkor för såväl Köparens som bolagets vidkommande.

Punkt 8 - Beslut om kvittningsemission (närståendetransaktion)
Med anledning av förslaget till beslut om förvärv av aktier i W&IT Solutions AB enligt punkten 7 ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om nyemission av totalt 2 500 000 st aktier i bolaget som ska användas som betalningsmedel för köpeskilling för aktierna i W&IT Solutions AB till säljaren NanoCap Group AB. 

Emissionens villkor i korthet följer av nedan:
 
- Bolagets aktiekapital ska öka med 500 000 kronor, till totalt 1 804 908.60 kronor, genom nyemission av 2 500 000 st aktier med ett kvotvärde om 0.2 kronor per aktie. Totalt kommer antalet aktier uppgå till 9 024 543 st. 
- Teckningskursen ska vara 1.2 kronor per aktie. 
- Rätt att teckna de aktierna tillkommer endast NanoCap Group AB, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom kvittning av köpeskilling.
- Teckning av aktier ska ske under den 22 november 2022 på teckningslista och betalning genom kvittning sker direkt i samband med teckning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
- De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Beslut om kvittningsemission (punkt 9)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad kvittningsemission på nedan angivna villkor.
 
Rätt att teckna nya aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Robin Stenman, BGF Foundation AB, Gösta Jansson, Göran Wahlen och Dalgruppen Redovisning AB. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är reglering av hela eller del av bolagets skuld till ovan nämnda parter som avser upptagna lån och krediter vars syfte är att accelerera stärka bolagets kapitalstruktur. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnadseffektivt sätt minska bolagets skuldbörda och därigenom skapa förbättrade möjligheter för utveckling av verksamheten. Emissionen bedöms mot denna bakgrund vara till stor nytta för bolaget och till fördel för samtliga aktieägare. I beslutet har även beaktats de kostnads- och tidsfördelar som en kvittningsemission innebär.
 
Varje aktie emitteras till en teckningskurs satt till 1.25 sek per aktie. Teckning av nyemitterade aktier ska ske på separat teckningslista senast den 22 november 2022.
 
Betalning av aktier ska ske genom kvittning av ovan nämnda parters fordran på bolaget till ett totalt belopp om upp till 3 690 471,20 SEK motsvarande upp till 2 952 376 aktier och ska ske senast den 22 november 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att den riktade kvittningsemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrigt 
För beslut enligt ovan punkt 7 och punkt 8 krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna, samt att röstning ska ske i enlighet med ABL:s regler. Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för eventuell registrering av stämmans beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman: styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens redogörelse kommer att hållas tillgänglig på bolagets hemsida, www.ir.partytajm.se, under två veckor före bolagsstämman. Underlaget skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i november 2022
Partytajm International AB
Styrelsen