Stockholm 2023-04-06

I mars uppnådde koncernen en preliminär omsättning om ca. 3.6 MSEK (1.1 MSEK mars 2022). Koncernens preliminära omsättning i mars, exkluderat det fristående helägda dotterbolaget Partydax i Knivsta AB, uppgick till ca. 3.0 MSEK.

Vi fortsätter arbetet med utvecklingen av koncernen i kombination med en kontinuerlig översyn av bolagets resursallokering samt kapitalstruktur. Bolaget för, precis som historiskt, en kontinuerlig god dialog med våra huvudägare och externa partners som stöttar bolaget långsiktigt finansiellt. Parallellt med detta pågår en sondering avseende potentiella förvärv, avveckling och/eller avyttring av delar av koncernens affärsområden för att uppnå våra mål.