Stockholm 2023-04-05

Styrelsen i Partytajm International AB (publ) (“Partytajm”) har efter analys av koncernens verksamhet och utvecklingspotential kommit fram till att verksamheten som drivs i det fristående dotterbolaget Partydax i Knivsta AB (“Partydax”) ej uppfyller de förväntningar avseende lönsamhet och utvecklingspotential. Koncernen har under de senaste åren finansierat dotterbolaget Partydax med utebliven förväntad framgång, det ska dock observeras att negativa yttre faktorer haft inverkan såsom pandemi, kriget i Ukraina samt rådande inflation. Styrelsen har därför beslutat att ingen ytterligare ny finansiering från moderbolaget kommer att ske. Styrelsen har mot bakgrund av detta beslutat att skriva ned värdet på dotterbolagsaktierna med 4.8 MSEK vilket kommer att påverka resultatet negativt för kvartal ett 2023 med motsvarande belopp. 

Partytajm kommer nu i ännu större grad ges möjlighet att fokusera på övriga delar i koncernen som under senaste kvartalet påvisat såväl tillväxt som positivt rörelseresultat. Partytajm fortsätter arbetet med utvecklingen av koncernen i kombination med en kontinuerlig översyn av resursallokering samt kapitalstruktur. Bolaget för, precis som historiskt, en kontinuerlig dialog med våra huvudägare och externa partners som stöttar Partytajm långsiktigt finansiellt. Parallellt med detta pågår en sondering avseende potentiella förvärv för att fortsätta utveckla koncernen som helhet.

Jag vill även understryka att koncernens kommunicerade långsiktiga finansiella mål för 2023 och 2024 kvarstår avseende omsättning och EBITDA enl. nedan:

2023: Omsättning, 34 MSEK; EBITDA 0-3 MSEK
2024: Omsättning, 39 MSEK; EBITDA 3-5 MSEK

Styrelsen har även beslutat om att tidigarelägga Partytajm International ABs årsstämma till den 12 maj 2023 (tidigare kommunicerat datum var den 15 juni 2023) och kallelse till denna kommer att gå ut inom kort. Utöver detta har styrelsen beslutat att senarelägga publiceringen av kvartalsrapport ett till den 23 maj 2023 (tidigare kommunicerat datum var den 4 maj 2023).

Denna information är sådan information som Partytajm International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2023