Aktieägarna i Partytajm International AB (publ), org.nr. 559134-5813, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 november 2023 kl. 10:00 på Birger Jarlsgatan 20, 5tr 114 34 Stockholm

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 7 november 2023, dels anmäla sig till bolaget senast den 10 november 2023 skriftligen till BOX 5276 102 46 Stockholm eller via e-post till ir@partytajmint.com. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i en banks eller annan förvaltares namn måste, förutom att anmäla sitt deltagande till Bolaget, registrera aktierna i sitt eget namn så att aktieägaren är registrerad i aktieboken den 7 november 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäran om sådan registrering ska göras till förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 7 november 2023 beaktas av Euroclear Sweden AB vid upprättandet av aktieboken.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande 

2. Val av stämmans ordförande & sekreterare 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän 

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Beslut om bolagsordningsändring

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning enligt nedan:

§ 1 Firma

1. Bolagets firma är Cartpxl AB (publ)
2. Bolagets firma är Cartpxl Group AB (publ)
3. Bolagets firma är PixelFox Int AB (publ)

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1.461.511,0450 kronor och högst 5 846 044,1800 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 32 478 023 och högst 129 912 092.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för eventuell registrering av stämmans beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrigt 

För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna., samt att röstning ska ske i enlighet med ABL:s regler. Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman: styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor två veckor före bolagsstämman. Underlaget skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2023

Partytajm International AB

Styrelsen

Partytajm International AB (publ)

Partytajm International AB (publ) affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.

För mer information, se Partytajm's hemsida: www.partytajmint.se

Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.