Aktieägarna i Partytajm International AB (publ), org.nr. 559134-5813, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 augusti 2023 kl. 10:00 på Birger Jarlsgatan 20, 5tr 114 34 Stockholm

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 4 augusti 2023, dels anmäla sig till bolaget senast den 8 augusti 2023 skriftligen till BOX 5276 102 46 Stockholm eller via e-post till ir.partytajm@gmail.com. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i en banks eller annan förvaltares namn måste, förutom att anmäla sitt deltagande till Bolaget, registrera aktierna i sitt eget namn så att aktieägaren är registrerad i aktieboken den 4 augusti 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäran om sådan registrering ska göras till förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som verkställts senast den 8 augusti 2023 kommer att beaktas av Euroclear Sweden AB vid upprättandet av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av revisor
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till punkten 7

Punkt 7

Styrelsen föreslår nyval av Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Thomas Jönsson som huvudansvarig revisor.
Majoritetskrav för beslut 

För giltigt beslut enligt punkten 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster 

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 11 121 879 stycken.  

Övrigt 

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, senast två veckor före stämman. Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i juli 2023

Partytajm International AB

Styrelsen