Partytajm International har idag beslutat och avser ingå villkorat avtal om förvärv av 100% av aktierna i W&IT Solutions AB (“W&IT”). Köpeskillingen uppgår till 3.0 MSEK och erläggs till fullo i form av 2 500 000 aktier i Partytajm International till ett pris om 1.2 SEK per aktie. Säljaren är NanoCap Group AB och utspädning av nuvarande aktieägare i relation till transaktionen uppgår då till ca. 28%. Tilläggsköpeskilling om maximalt 3 MSEK kan utgå till säljaren och utges i sin helhet av aktier i Partytajm International till ett 30-dagars volymviktat pris baserat på W&ITs omsättning samt EBITDA-resultat under räkenskapsåren 2023 samt 2024. Avtalet är villkorat av ett godkännande från extra bolagsstämma i Partytajm International.

W&IT äger och utvecklar egna plattformar inom retail och e-handel. W&IT har under perioden 2022-01-01 - 2022-09-30 uppnått en omsättning om ca. 14.6 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat om ca. 0.2 MSEK. Under 2021 omsatte W&IT ca. 15 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca. -0.8 MSEK. Förvärvet ligger i linje med Partytajms strategi att förvärva och bredda bolagets portfölj av bolag och varumärken och passar väl in och kompletterar Bolagets nuvarande kunderbjudande samt tillväxtstrategi.

Bolaget inleder även en sonderingsprocess med syfte att stärka Partytajms kapitalstruktur. Styrelse och ledning kommer således undersöka möjligheten att ta in ytterligare kapital samt/eller reducera Bolagets skulder genom kvittningsemission av hela eller delar av befintliga lån. Ambitionen är att kunna presentera förslag och besluta om detta på ovan nämnda extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma, med fullständiga villkor kommer att publiceras så snart som möjligt.

Denna information är sådan som Partytajm International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-30