Stockholm 2023-02-15

Partytajm International AB (publ) - Preliminära siffror för kvartal 4 enl. nedan.

Omsättning: 7.5 MSEK (Q4 2021: 2.8 MSEK)
EBITDA: -0.8 MSEK (Q4 2021: -2.4 MSEK)
Resultat efter finansiella poster: -11.7 MSEK (Q4 2021: -3.8 MSEK)
Nedskrivning/avskrivning av goodwill i koncernen: -10.2 MSEK (Q4 2021: -1.1 MSEK)

Partytajm International AB (publ) - Preliminära siffror för helår 2022 enl. nedan.

Omsättning: 18.6 MSEK (2021: 7.5 MSEK)
EBITDA: -5.7 MSEK (2021: -5.3 MSEK)
Resultat efter finansiella poster: -20.3 MSEK (2021: -8.6 MSEK)
Nedskrivning/avskrivning av goodwill i koncernen: -13.6 MSEK (2021: -2.9 MSEK)

Partytajm International AB (”Bolaget”) har under bokslutsarbetet, med försiktighetsprincipen i beaktande, identifierat ett nedskrivningsbehov och beslutat om en nedskrivning av koncernens goodwill relaterat till dotterbolaget Partydax i Knivsta AB om ca. 9 MSEK (total av- och nedskrivning av goodwill i kvartal 4 uppgår till ca. 10.2 MSEK) per den 31/12-2022. Detta påverkar koncernens resultat samt egna kapital negativt med motsvarande belopp.

Fullständig bokslutskommuniké kommer publiceras enl. tidigare kommunicerat datum 28/2-2023

Denna information är sådan information som Partytajm International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2023