Idag, 15 november 2023, höll Partytajm International AB extra bolagsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman.

Stämman beslutade om ny bolagsordning i form av namnbyte samt att gränserna för aktiekapital och antal aktier ändras.

§ 1 Firma

PixelFox AB (publ)

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 461 511,0450 kronor och högst 5 846 044,1800 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 32 478 023 och högst 129 912 092.

Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för eventuell registrering av stämmans beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Det kan noteras att beslutet togs enhälligt.

ir(at)partytajmint.com
Partytajm International AB (publ)
Partytajm International AB (publ) affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.
För mer information, se hemsida: www.partytajmint.se
Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.