Idag, den 20 september 2023, höll Partytajm International AB extra bolagsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman.

Punkt 7 - Beslut om förvärv av Iron Branch PVC AB (närståendetransaktion)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Punkt 8 - Beslut om kvittningsemission (närståendetransaktion)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Punkt 9 - Beslut om riktad emission

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Partytajm erhöll teckning från långivare och fordringsägare som uppgick till totalt 2 105 195,56 SEK och kvittas genom en riktad kvittningsemission av totalt 4 048 453 aktier i Partytajm till en teckningskurs om 0,52 SEK per aktie. Betalning för de nyemitterade aktierna sker i samtliga fall i sin helhet genom kvittning av skuld. Tecknare i den riktade emissionen är BGF Foundation AB, NanoCap Group AB, NanoCap Intressenter AB ("Närstående") och Dalgruppen redovisning AB ("Oberoende").

BGF Foundation AB - tecknar 759 772 antal aktier

NanoCap Group AB - tecknar 1 404 400 antal aktier

NanoCap Intressenter AB - tecknar 1 034 281 antal aktier

Dalgruppen redovisning AB - tecknar 850 000 antal aktier

Efter kvittningsemissionerna uppgår antalet aktier till totalt 32 478 023 aktier. Aktiekapitalet uppgår till totalt 1 461 511,04 kronor. Utspädningen uppgår till totalt 65,76 procent.

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt.

Partytajm International AB (publ)

Partytajms affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.

 

För mer information, se Partytajm's hemsida: ir.partytajm.se

Kontakt: ir(at)partytajmint.com 

Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.