Stockholm 2023-05-12

Vid årsstämma den 12 maj 2023 i Partytajm International AB fattades följande beslut:

· Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen.
· Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.
· Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
· Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter.
· Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 45 000 kronor till styrelseordföranden och med 30 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
· Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Christian Kronegård, Alexander Winqvist och Mathias Palmqvist. Nyval av Kristoffer Martin. Kristoffer Martin valdes till styrelsens ordförande. Marcus Petersson avböjde omval och entledigas.
· Till revisor valdes Parsells Revisionsbyrå AB. Parsells Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Jan Hamberg, auktoriserad revisor, kommer fortsätta verka som huvudansvarig revisor.
· Stämman beslutade om minskning av aktiekapital enligt styrelsens förslag.
· Stämman beslutade om bolagsordningsändring enligt styrelsens förslag.
· Stämman beslutade om bemyndigande enligt styrelsens förslag.

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt.

Kort introduktion av nyvalda ledamöter

Kristoffer Martin - född 1979 och arbetar idag aktivt inom Frölunda Hockeys organisation och har lång erfarenhet som tränare och ledarskap inom elitidrotten. Kristoffer är idag bland annat styrelseordförande i NanoCap Group AB.

”Under hela min vuxna karriär har jag jobbat inom hockey där jag fick mitt stora intresse för att utveckla och leda människor att prestera på toppnivå. Min styrka är att kommunicera med och leda andra människor.”