Partytajm International AB (publ) publicerar idag en fullständig årsredovisning för 2022

Partytajm International AB (publ) publicerar idag en fullständig årsredovisning för 2022 på Bolagets hemsida, https://ir.partytajm.se/financial-reports, samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Revisorn har i sin revisionsberättelse till årsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Upplysningar av särskild betydelse” avseende Partytajm International ABs fristående helägda dotterbolag Partydax i Knivsta AB ("Partydax") enl. nedan:

Upplysningar av särskild betydelse
Vi vill fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen och not 16 i årsredovisningen, av vilka framgår att det efter balansdagens utgång har identifierats en stor osäkerhet gällande den fortsatta driften av det helägda dotterbolaget Partydax i Knivsta AB, att Partytajm International ABs ledning efter periodens utgång beslutat att genomföra en nedskrivning av det upptagna värdet på dotterbolagsaktierna om 4.8 MSEK från ca. 6.6 till 1.8 MSEK vilket kommer att påverka resultatet negativt för kvartal ett 2023 med motsvarande belopp, samt att det vidare finns fortsatt risk för ytterligare nedskrivningsbehov samt den fortsatta driften av Partydax.